Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HORSENS VIDEOKLUB HSVK herunder Horsens LokalTV HLTV

Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26. januar 2023 og er
gældende fra samme dato 26. januar 2023

1. NAVN
Klubbens navn er HORSENS VIDEOKLUB, med hjemsted i Horsens. I daglig tale forkortet
HSVK, og vi har hjemmesiden www.hsvk.dk .
Udover selve klubarbejdet er klubben ansvarlig for indholdet på Horsens Lokal TV, dennes
hjemmeside www.horsenslokaltv.dk samt Horsens lokaltv`s youtube-konto.
Horsenslokaltv er grundlagt på det tidligere TVSketogSet i Horsens med hjemmesiden,
www.TVSketogSet og TVSketogSet `s youtube-konto. Disse konti ajourføres ikke af HSVK
Såvel Videoklubben HSVK som lokal TV HLTV er uden nogen form for politisk tilknytning
eller afhængighed. På begge hjemmesider præciseres, hvorledes organisationen er opbygget
og hvorledes klubberne fungerer økonomisk.

2. FORMÅL.
Klubbens hovedformål er, gennem instruktion og praktisk arbejde, at fremme interessen for
både video- optagelser og videoredigering, hvorved medlemmerne i fællesskab aktivt kan
deltage i arbejdet med at optage, redigere og ”udgive” film og video.
Filmene produceres dels til a) privat hobby, b) konkurrencer internt i klubben, c) til
konkurrencer med andre videoklubber.
Derudover tilbydes medlemmerne at deltage i optagelser med henblik på udsendelse på lokal
TV. via Horsens Fællesantenneforenings kabelnet og tilhørende youtube konto. Ingen
medlemmer er forpligtet til at medvirke i arbejdet med lokalt TV .
Medlemmerne styrker egne og hinandens kompetencer gennem individuelle lektioner og/eller
fælles projekter af varierende type og sværhed, samt ved gensidig hjælp i den faste spørgetid i
klubben.

3. MEDLEMMER.
Alle video- og/eller tv-interesserede kan optages som medlemmer. Deltagelse i arbejdet med
lokalt TV kræver altid medlemskab af Horsens Videoklub.

4. KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingen sker mindst kvartalsvis til
kassereren ved hvert kvartals begyndelse. Restance udover 1 kvartal kan medføre eksklusion
af klubben.

5 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
een gang årligt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ønske fra bestyrelsen eller fra
mindst en trediedel af medlemmerne.
Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig
meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsordenen. Indkaldelse pr. e-mail med
mindst 14 dages varsel betragtes som lovlig rettidig indkaldelse. Evt. medlemmer uden e-mail
skal indkaldes skriftligt pr. post
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal skriftligt
indsendes til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning for hsvk henh. TVSketogSet
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse for henh. hsvk og TVSketogSet
4) Valg af formand ( vælges for 2 år ad gangen )
5) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år ad gangen forskudt 1 år i forhold valg
af Formand. De valgte fungerer som sekretær henh. kasserer)
6) Valg af suppleant for 1 år ad gangen
7) Indkomne forslag
8) Fastsættelse af kontingent
9) Indkomne forslag.
10) Eventuelt

6. AFSTEMNINGSREGLER. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.. Dog fordres der
til vedtægtsændringer, at mindst 1/3 af medlemmerne er mødt og at mindst 2/3 af de mødte
stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny,
hvor forslaget afgøres med 2/3 majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte.

7. BESTYRELSEN Klubbens ledelse består af 3 medlemmer. Generalforsamlingen vælger
formanden for 2 år. Forskudt med 1 år vælges kasserer og sekretær. Disse vælges ligeledes for
2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen hvert år. Generalforsamlingen vælger
en revisor for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted til alle poster.
Bestyrelsen kan vælge eller pålægges af generalforsamlingen, at få bistand ved et passende
antal medlemmer, til varetagelse af specifikke opgaver såsom f.eks. webmaster- og
hjemmesideredaktion Disse medlemmer fungerer som konsulenter for bestyrelsen og er ikke
del af bestyrelsen.

8. Udgivelser og offentliggørelse af videooptagelser.
Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for, at ingens rettigheder krænkes i forbindelse med
udgivelse/udsendelse af videooptagelser.
Ved udgivelse via Horsens LokalTV skal interne  regler overholdes. Disse regler og
retningslinier samt retningslinier for god presseskik fremgår af klubbens hjemmeside
www.hsvk.dk og www.horsenslokaltv.dk

9. ADMINISTRATION.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt .
Sekretæren indfører en kort beretning om bestyrelsens arbejde i protokollen. Referater fra
generalforsamlinger lægges derudover på klubbens medlemssider under pkt. Referater.
Kassereren fører regnskab over klubbens midler, særskilt for HSVK og HLTV, og fremlægger
14 dage før generalforsamlingen det afsluttede regnskab for revisoren. Regnskabet følger
kalenderåret. Sekretæren indfører kortfattet referat fra klubmøder og generalforsamlinger på
klubbens hjemmeside, ligesom referater indføres i klubbens protokol.

10 OPLØSNING AF KLUBBEN.
Til opløsning af klubben fordres, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt på en
generalforsamling og stemmer for forslaget. I modsat fald indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte.
Ved klubbens opløsning deponeres alle film, protokoller m.v., i Horsens Byarkiv. Hele
materialet skal til enhver tid kunne generhverves af en ny film- og videoklub som måtte
oprettes i Horsens. Såfremt materialet ikke kan generhverves fra Byarkivet skal bestyrelse
overveje alternativ opbevaring.
Udstyr, som klubben HSVK har købt via bl.a. medlemmernes kontingent-betalinger, skal ved
klubophør tilbydes klubbens medlemmer via intern auktion. Såfremt udstyret ikke afsættes
herved, forsøges dette afsat externt. Herefter kan resterende udstyr foræres væk blandt
medlemmerne og herefter externt.
Udstyr som er erhvervet til brug i Horsens Lokal TV bl.a. via sponsorater, skal
bortauktioneres blandt klubbens medlemmer. Herefter tilbydes resterende udstyr til Horsens
Fællesantenne Forenig, pt. Kommpas.
Udstyr, som, Kommpas ikke ønsker at overtage fra HLTV forsøges solgt externt.
Herefter kan resterende udstyr foræres væk blandt medlemmerne og herefter externt
Efter afsluttet salg af udstyr fra såvel HSVK som HLTV, afsluttes foreningens eksistens med
middag og gravøl til foreningens bestyrelsesmedlemmer incl partner. Udgifter i den
forbindelse afholdes af den kontante beholdning i HSVK og HLTV.
Evt. resterende kontant beholdning overdrages Præsthøjgårdens konto for Beboeraktiviteter.

Vedtaget på Generalforsamling afholdt i Horsens 26. januar 2023
                                             Bestyrelsen