Vedtægter

FORSLAG af 15. marts 2019 TIL
VEDTÆGTER FOR HORSENS VIDEOKLUB

GÆLDENDE FRA ??


1. NAVN

Klubbens navn er HORSENS VIDEOKLUB. I daglig tale forkortet HSVK, som har hjemmesiden www.hsvk.dk . Udover selve klubarbejdet er klubben ansvarlig for TVSketogSet`s udsendelser, TVSketogSet`s hjemmeside og TVSketogSet`s youtube-konto

2. FORMÅL

Klubbens formål er, gennem instruktion og praktisk arbejde, at fremme interessen for video, hvorved medlemmerne i fællesskab aktivt kan deltage i arbejdet med at optage, redigere og ”udgive” film og video, dels til a) privat hobby, b) konkurrencer internt i klubben, c) til konkurrencer med andre videoklubber og d) til udsendelse på lokalt TVSketogSet via Horsens Fællesantenneforenings kabelnet og/eller sociale medier. Ingen medlemmer er forpligtet til at medvirke i forb. med optagelse mv med henblik på udgivelse via TVSketogSet.
Medlemmerne styrker egne og hinandens kompetencer gennem individuelle lektioner og/eller fælles projekter af varierende type og sværhed, samt generel hjælp i den faste spørgetid i klubben.

3. MEDLEMMER

Alle videointeresserede kan optages som medlemmer

4. KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingen sker mindst kvartalsvis til kassereren ved hvert kvartals begyndelse. Restance udover 1 kvartal kan medføre eksklusion af klubben.

5. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ønske fra bestyrelsen eller fra mindst en trediedel af medlemmerne.

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsordenen. Indkaldelse pr. e-mail med mindst 14 dages varsel betragtes som lovlig rettidig indkaldelse. Medlemmer uden e-mail skal indkaldes skriftligt pr. post Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal skriftligt indsendes til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning for hsvk henh. TVSketogSet
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse for henh. hsvk og TVSketogSet
4) Valg af formand samt 2 medlemmer til bestyrelsen ( vælges for 2 år ad gangen )
5) Valg af kasserer og 1 medlem til bestyrelsen (vælges for 2 år ad gangen forskudt 1 år i forhold valg af formand.)
6) Valg af suppleant for 1 år ad gangen
7) Valg af revisor ( vælges for 1 år ad gangen )
8) Fastsættelse af kontingent.
9) Indkomne forslag
10) Eventuelt

6. AFSTEMNINGSREGLER

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.. Dog fordres der til vedtægtsændringer, at mindst 1/3 af medlemmerne er mødt og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny, hvor forslaget afgøres med 2/3 majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte.

7. BESTYRELSEN

Klubbens ledelse består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år. Forskudt med 1 år vælges kasserer og 1 medlem. Disse vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger en revisor for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kostituerer sig efter valg af formand og kasserer med varetagelse af f.eks. webmaster og hjemmesider Herudover kan bestyrelsen anmode et medlem om varetagelse af specifikke områder f.eks. klubbens interesser overfor Horsens Fællesantenneforening , evt. kommunikationsfunktioner eller web-funktioner

8

Udgivelser og offentliggørelse af videooptagelser. Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for, at ingens rettigheder krænkes i forbindelse med udgivelse/udsendelse af videooptagelser. Ved udgivelse via TVSketogSet skal såvel presseetiske regler som interne regler overholdes. Disse regler og retningslinier fremgår af klubbens konto hos Jottacloud under pkt. LokalTV – Regler og retningslinier.

9. ADMINISTRATION

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt .

Sekretæren indfører en kort beretning om bestyrelsens arbejde i forhandlingsprotokollen. Kassereren fører regnskab over klubbens midler og fremlægger 14 dage før generalforsamlingen det afsluttede regnskab for revisoren. Regnskabet følger kalenderåret. Sekretæren indfører kortfattet referat fra klubmøder på klubbens hjemmeside, ligesom referatet indføres i klubbens protokollen.

10 OPLØSNING AF KLUBBEN.

Til opløsning af klubben fordres, at 2/3 af medlemmerne er mødt på en generalforsamling og stemmer for forslaget. I modsat fald indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte.

Ved klubbens opløsning deponeres alle film, protokoller m.v., i Horsens Byarkiv. Hele materialet skal til enhver tid kunne generhverves af en ny film- og videoklub som måtte oprettes i Horsens. Udstyr bortauktioneres blandt medlemmerne eller realiseres til anden side. Den sluttelige kontante beholdning overdrages til Plejehjemmet Præsthøjgården`s konto for beboeraktiviteter.

Horsens den +++++

PS: det skal fastslåes forinden afstemning, hvorvidt deponering i Byarkivet er mulig under hensyntagen til vore krav om mulighed for tilbagelevering.