Videoklubbens historie

I 1957 – da smalfilmoptagere for alvor begyndte at blive interessante for menigmand, opstod der den 8. oktober 1957 under et klubmøde i den eksisterende “Horsens Fotoklub – 55″ en idè om at oprette en smalfilm- klub, – initiativet må tillægges A. Broesbøll, – som var tilknyttet en lokal fotohandler, – og af samme grund ikke ville deltage i en fremtidig bestyrelse, – for som det anføres i de tidlige optegnelser: ” er villig til at tilbyde sin fulde assistance grundet personlig interesse for smalfilm”. Bestyrelsen fra “Horsens Fotoklub – 55” mødtes den 5. november 1957 hos A. Broesbøll for en videre drøftelse af en smalfilmklub.

Aftenens resultat blev en stiftelse af “Horsens Smalfilmklub” med udkast til love m. m. – Kontingent blev fastsat til 30 kr. årlig incl, bladet “Smalfilm”. Den siddende bestyrelse i “Horsens Fotoklub – 55” skulle indtil den første ordinære generalforsamling fungere som foreløbig bestyrelse for “Horsens Smalfilmklub” .- Denne bestyrelse bestod af: Preben Kristensen – Hugo Holm og Harry Lynge.

Man startede op med en “propagandaaften” for smalfilm, og alle sejl blev sat til. – Byens fotohandlere arrangerede udstillinger vedrørende smalfilm og klubstart i Horsens, og selve mødet foregik på “Heimdal” i Rædersgade den 26. november 1957.

I Århus havde man en smalfilmklub, og denne indvilligede i at komme til Horsens og orientere om start og arbejde i en smalfilmklub -samt vise nogle film.

85 personer var mødt frem til denne aften, og ifølge aviserne var det en meget udbytterig aften, hvor man bl. a. så 5 film

– alle lavet af Århus Smalfilmklub.

Første ordinære generalforsamling blev afholdt den 6. februar 1958, og ved den ekstraordinære generalforsamling den. 27. februar 1958 blev den første smalfilmsbestyrelse valgt:
Formand: H. Haugsted ( senere kendt fra TV )
Næstform: Preben Kristensen ( Pressejernet )
Sekrætær: Hugo Holm
Kasserer: Per Tønnes Petersen
Revisor: Finn Påske

Af andre – der satte sit præg i smalfilmklubbens første år – skal bl. a. nævnes direktør Bønding – Kirks Telefonfabrik og læge Frode Henriksen. – Disse to konstruerede og tog patent på et apparat, som fik film og lydbånd til at køre synkront. En stor landvinding dengang.

“Horsens Smalfilmklub” havde i de første år et tæt samarbejde med ” Silkeborg Smalfilmklub”. Mange konkurrencer blev afholdt, mange film blev fremstillet, og kampen om, hvem der kunne trække de fleste præmieringer hjem var stor. Ved generalforsamlingen den 6. januar 1960 blev Ole Herløv valgt som kasserer, og i skrivende stund må han anses at være længst siddende medlem af klubben.

Gennemlæsning af de gamle bøger viser, at der blev udfoldet stor aktivitet i den gamle klub. – Der var samarbejde med klubber i mange byer. – Der blev afholdt jyllandsstævne i Kattrup og i 1965 landsstævne i Horsens, og aviserne var dengang flinke til at referere om klubbens arbejde.

Der blev optaget mange spillefilm og lokalhistoriske film. – Forskellige eksperter og foredragsholdere gæstede klubmøderne, og mange udflugter og fester præger også de gamle bøger. For fuldstændighedens skyld skal dog også nævnes, at der til tider også var problemer – store som små, – dette ville også være mærkeligt andet.

Klubben manglede især i starten penge til udstyr, og man har mange gange i årenes løb ansøgt Horsens kommune og div. banker om tilskud til klubben, — og i mange tilfælde lykkedes det også at få tilskud. Måske ikke alt hvad man ønskede, – men alligevel!

Man har haft klublokaler mange steder i byen i de forgangne år med deraf følgende problemer. – Til tider medlemstallet også været vigende, og kontingentrestancer var ligeledes et klubemne. En krise opstod i 1968. og klubben var på absolut nødblus indtil oktober 1970. hvor klubben igen blev synlig – (også i aviserne).

I 1971 begyndte man at afholde årlige klubmesterskaber med statuette og præmier. – Statuette og senere mesterskabstrofæ med indgraveret årstal og navne er i dag i klubbens varetægt. Klubmesterskab afholdes stadig hvert år, og har kun været suspenderet een gang i 1985, – måske på grund at uro vedrørende lokaleproblemer, ide man dette år blev opsagt fra lokalet i Smedegade. I 1984 ændrer Horsens smalfilmklub navn og bomærke til Horsens Smalfilm og Videoklub. 1997 – og 40 år er gået. Der kunne skrives en interessant bog ud fra de gamle optegnelser. – Værs`go – manuskriptet ligger klar.

Nytår 1998 – Ole Jeppesen.
========================================================

Videoklubbens nuværende situation. De største problemer her i skrivende stund. Der er få tilgang af nye medlemmer. Klubfaciliteterne kunne være bedre. Vi savner et lokale, hvor vi kan have vores udstyr stående fremme.

Vort arbejde i klubben igennem de mange år, er naturligt gået med at optage film, såvel inden – som udendørs. Lære at overspille sine optagelser, redigere på pc og overspille smalfilm til et videobånd.

Der er nogle medlemmer som påtager sig store opgaver såsom Bryllupper – Forretnings omforandringer – Veteranbil – stævner, Koncerter. Alle slags videooptagelser – efter opgaver.

Undertegnede kom i klubben i slutningen af firserne. Dengang havde Horsens Kommune et Bibliotek nede ved Beringsparken. Denne bygning blev senere omdannet, til et tilholdssted for unge mennesker.

Videoklubben havde sit lille lokale i kælderen. Her var der også udenomsplads til indendørs optagelser. Men desværre kunne vi ikke have vores udstyr i fred. Kommunen besluttede på et tidspunkt at bygningen skulle fjernes.

Videoklubben gik igen til Kommunen for at få et lokale. Vi fik henvist et lokale på Alle`gade skole. Her kunne vi mødes til klubaftner men heller ikke mere. Vi skulle se os om efter et andet sted!

I en periode havde klubben lokaler i Håndværkerforeningen. Her var det et dejlig sted med megen plads, vi kunne have vores udstyr stående i et aflåst rum. For at kunne være der, skulle vi forpligte os til at købe mad og drikkevarer der.

En del af medlemmerne syntes, at denne ordning var for dyr for dem.

Klubben skulle ud at finde et nyt lokale.

Bestyrelsen fik tilbudt et lokale i den indre by. Et selskabslokale “Gasroden” nede på Gasvej. Der kunne vi være. Vi kunne selv lave kaffe og mad i det tilstødende køkken. Vi kunne invitere medlemmer fra andre klubber dertil , kunne afholde klubmesterskaber. Men var der for mange fremmødte, blev pladsen trang.

Parkeringspladser var det ikke for mange af. Efter nogle år i “Gasroden” blev lokalet lukket som selskabslokale, og vi blev sagt op.

Atter engang skulle bestyrelsen ud at finde et egnet lokale, hvor videofolket kunne være med deres udstyr.

Klubben fik af Horsens Kommune tilbudt et lokale på Præsthøjgården, som ligger på Ternevej 66 i Horsens. Præsthøjgården et et plejehjem. Vi har klublokale i en af deres opholdsstuer. Her kan vi mødes hver anden uge i vinterhalvåret. Lokalet er stor nok til ca. 30 personer.

Vi har tilladelse til at benytte det tilstødende køkken til at lave kaffe i til det medbragte brød fra “Sejet Bageri.”

Men som alle de andre steder, hvor Videoklubben har haft til huse, kan vi heller ikke her på Præsthøjgården have vores udstyr stående fremme.

Klubben har den aftale med Plejehjemmet , at fjernsynet og videomaskinen skal være tilgængelig for hjemmets beboer.

At beboerne må gøre brug af de film vi stiller frem, og at Videoklubben optager en lille film fra Præsthøjgården`s åbent hus arrangementer hver år.

Videoklubben har ført en ret omrejsende tilværelse de sidste år.

Videoklubben kunne godt ønske sig, at Horsens Kommune ville være behjælpelig med at finde et egnet lokale, som vi eventuelt kunne dele med andre klubber.

Et sted hvor vi kunne have vores udstyr stående fremme, klar til at bruge når vi holder klubaften. Og ikke som tilfældet er i dag, hvor alt skal låses inde eller tages med hjem.

Klubben har i dag 16 aktive medlemmer. Nytår 2004 – Erik Bendig.
==================================================

Nu i september 2019 ser det sådan ud.
Klubben hedder Horsens Videoklub og vi har 20 medlemmer.
Vi har et dejligt stort møderum på Præsthøjgården, Ternevej 66, 8700 Horsens.
Her kan vi faktisk lægge beslag på lokalet hver torsdag aften fra kl 18 hele året.
Der er installeret projektor i loftet, stort lærred på væggen, borde og stole i masse-
vis. Vi har vores egne skabe til vores grej, som idag mest består af div småting, drikkevarer, og lign. Vi anvender bærbar pc, som vi tager med fra lokalet efter brug.
Al redigering foregår idag på egne pc`er.  Vi slutter alle klubaftener med et stykke mad fra hjemmets kantine, laver kaffe i deres køkken og spiller lidt amr. lotteri.
Årlig kontingent er pt. 500,- kr.- som bruges til udstyr, udflugter, og bl.a. juleafslutning
med påhæng.
Fra 2019 er vi også begyndt at lave lidt tv til TVSketogSet, som sendes på Stofas kabeltv-net.

10. febr. 2020. NYT   NYT 
Dags dato er vi i Horsens Videoklub de eneste der producerer og sender lokalt TV på Stofa`s kanal.
Det tidligere TV-Horsens sendetider har vi overtaget og sender derfor nu fra kl 8.00 til kl 22.00
Udsendelserne gentages og starter hver time kl hel. altså 8.00p og 9.00 10.00 osv.-
De sidste 5 min i hver time råder Horsens Fællesantenne over og sender her deres info.

TVSketogSet, som ultimo febr 2020 ændrer navn til Horsens LokalTV www.horsenslokaltv.dk også
forkortet HLTV, er idag fuldstændig upolitisk og uafhængig. Det drives fuldstændig ulønnet af frivillige
producenter, som alle er medlem af Horsens Videoklub.
HLTV er underlagt videoklubbens bestyrelse, som fører selvstændigt regnskab for HLTV og bestyrelsen
en ansvarlig for økonomien i både HSVK (videoklubben) og HLTV (lokalTV)

Bjarne Madsen sekr. HSVK og HLTV